စက်ရုံခရီး

စက်ရုံအပြင်ပိုင်း

yrtytr

tgreytr

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဆောင်ရွက်နေသည်။

jghkut

iutyuy

စက်ရုံ(၆)ရုံ၊

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

စက်ရုံ (၄)ရုံ၊

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

မှိုထုတ်လုပ်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

utyiu

truyy

စက်ရုံ(၉)ရုံ၊

စက်ရုံ(၅)ရုံ၊

ytruytr

ဆေးထိုးအလုပ်ရုံ

စက်ရုံ(၂)ရုံ၊

စက်ရုံ (၁)၊

စက်ရုံ (၇)ရုံ၊